Hevajra

24/Dez

Vajrassatva + Guru Yoga

29/Dez

Retiro Vajrapani

01 a 30/Jan

Vajrapani Butadamara

26 a 27/Dez

Tara Branca

30/Dez a 01/Jan

Mahakala

TBD